Omstrukturering i FC Roskilde ungdom

PRESSEMEDDELELSE

FC Roskilde har gennem de sidste 8-9 måneder gennemgået en større omstrukturering, hvor hovedopgaven har været at tilpasse indtægter og udgifter, således FCR kan drives forsvarligt, uden at investorer skal indskyde kapital til driften fra tid til anden.

Denne proces er for store dele af organisationen gennemført, bl.a. er 1. divisionsholdets omkostninger blevet reduceret med ca. 60 % i forhold til samme periode året før. Tilsvarende er der sket besparelser hos såvel administrationen som staben.

Ungdomsafdelingen har i den seneste tid forsøgt at skaffe balance mellem indtægter og udgifter - bl.a. ved at skaffe ekstra indtægter i form af øget kontingent betaling samt særlige sponsorater – et arbejde der fortsat foregår, idet målsætning længe har været at kunne bevare et ungdoms elite arbejdet, på uforandret niveau. Desværre er situationen i FC Roskilde i dag, at vi ikke længere kan afvente resultatet af disse initiativer og dermed friholde ungdomsafdelingen for besparelser og større ændringer – der er ganske enkelt ikke i FC Roskilde et økonomiske råderum, til at drive en uændret ungdomsafdeling videre – det vil ikke være økonomisk forsvarligt.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi må meddele at vi ser os nødsaget til at opsige samtlige ansatte trænerer, assistenttrænere m.fl. i FC Roskile ungdom og så derefter i samarbejde med RB06 få etableret et andet organisatorisk set-up for FCR ungdom. Dvs. der højst sandsynligt, vil blive tilbudt genansættelse til langt hovedparten af de nuværende trænere m.fl., men desværre nok på andre vilkår end i dag; da det vil være et ufravigeligt krav, at FC R ungdom skal være omkostningsneutral for FC Roskilde A/S.

Det er for alle en dybt ulykkelig situation, men desværre også en alvorlig situation for hele FC Roskilde - hvis der ikke tages ansvar for situationens realitet. Der vil i den kommende periode være drøftelser med de enkelte berørte og drøftelser på tværs af FC R og RB06, hvordan det fremtidige set-up vil komme til at være.

Det er vigtigt, at understrege at skulle der blive iværksat initiativer, der kan generere tilstrækkelige indtægter til at dække omkostningerne i ungdomsafdelingen, således afdelingen bliver omkostnings neutral for FC Roskilde, hersker der ikke tvivl om, at FC Roskildes bestyrelse er indstillet på at rulle såvel opsigelser som andre tiltag tilbage.

Til information, er den nuværende årlige netto omkostning ved at drive FC R ungdom på ca. kr. 1,2 mio. årligt – hvilket der ikke er basis for at allokere i FC Roskildes budget.